اداره کل حقوقی

دوشنبه 06 تیر 1401
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به استحضار می رساند، بر اساس گزارش آقای حسین ذبحی، رئیس محترم شعبه چهل و پنجم دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه از سوی شعب هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان و چهاردهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان در خصوص نحوه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده۴۰ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می شود: