اداره کل حقوقی

دوشنبه 06 تیر 1401
        
 
             مهدی جواهری                                                                                                                                  عرفان رحیمی
             رئیس اداره امور دعاوی                                                                                                                    معاون اداره امور دعاوی
 
 
 
             
 
                  عباس آیتی وند مقدم     
                 رئیس اداره امور حقوقی