اداره کل حقوقی

دوشنبه 06 تیر 1401

بهنام صابری

سرپرست اداره کل امور حقوقی و املاک و قراردادهای سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال حمر و

دبیر کار گروه علمی و ارزیابی عملکرد واحدهای حقوقی شرکتهای جمعیت هلالاحمر

 

عباس هاشمی دهقی

مدیر حقوقی مجتمع دارویی درمانی هلال ایران

 

محمدرضا آجودانی

مدیرحقوقی و قراردادهای تجهیزات پزشکی هلال ایران

 

سمیه محقق

مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت پخش سها هلال

 

سینا سیار

مدیر حقوقی و قراردادهای شرکت سها جیسا

 

حامد حامدی

سرپرست حقوقی و قراردادهای شرکت تجهیزات پزشکی هلال