اداره کل حقوقی

دوشنبه 06 تیر 1401

منصور بنی اسدی

کارشناس اداره امور دعاوی و مسئول نظارت بر امور حقوقی مراکز تابعه جمعیت

 

 

حسین فتاحی بافقی

کارشناس اداره امور حقوقی

 

 

محسن چراغی

کارشناس اداره امور دعاوی

 

 سامان حیدری

کارشناس اداره امور حقوقی

 

 کمال الدین عبدلی

کارشناس امور دعاوی

 

 

 

آزاده اصغری

کارشناس اداره امور دعاوی

 

 

طلا خسروی

کارشناس اداره امور حقوقی

 

 

وحید شهرآبادی

کارشناس اداره امور دعاوی